Turn On Javascript please for correct site working!

TEL  016/820 700
CONTACT

 

U bent particulier

  • Soorten pensioenen

Er wordt door de overheid in verschillende soorten pensioen voorzien:

• Het rustpensioen wordt uitgekeerd na uw loopbaan (in beginsel vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd) en houdt rekening met uw loopbaan, uw genoten bezoldigingen en uw gezinstoestand:

- Het gezinspensioen wordt toegekend aan de gehuwde werknemer (man of vrouw) waarvan de echtgeno(o)t(e)

- elke beroepsactiviteit (behalve die wordt toegelaten) heeft stopgezet;
- geen vervangingsinkomen geniet (uitkering sociale zekerheid);
- geen eigen rustpensioen geniet.

- Het alleenstaandenpensioen is het rustpensioen dat wordt toegekend aan alle gerechtigden die geen aanspraak kunnen maken op het gezinspensioen.

In de praktijk zullen de meeste gezinnen dus 2 alleenstaandenpensioenen ontvangen.

• Als u overlijdt, ontvangt de weduwe of weduwnaar onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen.

De uitvoering van de pensioenregeling voor werknemers is de verantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

  • Hoe wordt mijn rustpensioen opgebouwd?

Uw pensioen wordt berekend in functie van uw loopbaan. Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op, dat wordt berekend op basis van uw geplafonneerde inkomen voor dat jaar.

Voor een gezinspensioen wordt 75% van uw salaris in aanmerking genomen; voor een alleenstaandenpensioen 60%.

Uw totale pensioen is de som van al deze per jaar berekende bedragen.

Uw werkelijk pensioen wordt berekend in functie van:

  • de duur van uw loopbaan: de normale duur van een volledige carrière is vastgesteld op 45 jaar.
  • uw gezinssituatie: het pensioen voor een gezin is hoger dan voor een alleenstaande (= 80% van een gezinspensioen).
  • de evolutie van uw inkomen: ieder jaar wordt afzonderlijk berekend. Bij pensionering worden deze jaarinkomsten geherwaardeerd.

De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar voor mannen en (sinds 1 januari 2009) ook voor vrouwen.

Raadpleeg hier de geïndexeerde bedragen van wettelijk pensioen >>

Hebt u interesse? Hier kunt u online offerte aanvragen>>

Wilt u meer informatie krijgen over het pensioen? Neem het contact met ons op!