Turn On Javascript please for correct site working!

TEL  016/820 700
CONTACT

 

Ik ben zelfstandige bedrijfsleider

 

 • Soorten pensioenen

Er wordt door de overheid in verschillende soorten pensioen voorzien:

• Het rustpensioen wordt uitgekeerd na uw loopbaan (in beginsel vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd) en houdt rekening met uw loopbaan, uw genoten bezoldigingen en uw gezinstoestand:

- Het gezinspensioen wordt toegekend aan de gehuwde werknemer (man of vrouw) waarvan de echtgeno(o)t(e)

- elke beroepsactiviteit (behalve die wordt toegelaten) heeft stopgezet;
- geen vervangingsinkomen geniet (uitkering sociale zekerheid);
- geen eigen rustpensioen geniet.

- Het alleenstaandenpensioen is het rustpensioen dat wordt toegekend aan alle gerechtigden die geen aanspraak kunnen maken op het gezinspensioen.

In de praktijk zullen de meeste gezinnen dus 2 alleenstaandenpensioenen ontvangen.

• Als u overlijdt, ontvangt de weduwe of weduwnaar onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen.

De uitvoering van de pensioenregeling voor werknemers is de verantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

 

 • Hoe wordt mijn rustpensioen opgebouwd?

Uw pensioen wordt berekend in functie van uw loopbaan. Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op, dat wordt berekend op basis van uw geplafonneerde inkomen voor dat jaar.

Voor een gezinspensioen wordt 75% van uw salaris in aanmerking genomen; voor een alleenstaandenpensioen 60%.

Uw totale pensioen is de som van al deze per jaar berekende bedragen.

Uw werkelijk pensioen wordt berekend in functie van:

 • de duur van uw loopbaan: de normale duur van een volledige carrière is vastgesteld op 45 jaar.
 • uw gezinssituatie: het pensioen voor een gezin is hoger dan voor een alleenstaande (= 80% van een gezinspensioen).
 • de evolutie van uw inkomen: ieder jaar wordt afzonderlijk berekend. Bij pensionering worden deze jaarinkomsten geherwaardeerd.

De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar voor mannen en (sinds 1 januari 2009) ook voor vrouwen.

Raadpleeg hier de geïndexeerde bedragen van wettelijk pensioen >>

 

 • Ik wil op vervroegd rustpensioen. Wat is het effect op mijn uitkering?

U kunt vanaf 60 jaar een “vervroegd rustpensioen” aanvragen mits er voldaan wordt aan de gestelde “loopbaanvoorwaarde”. Deze is vastgesteld op 35 jaar tewerkstelling.

De overheid stimuleert u zo veel mogelijk om te werken tot de wettelijke pensioenleeftijd en bestraft vervroegd pensioen. Voor mannen en vrouwen (sinds 1 januari 2009) is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar.

Een zelfstandige die vervroegd met pensioen wil tussen zijn 60ste en 65ste jaar, zonder dat hij een loopbaan van 44 jaar kan bewijzen, ziet zijn pensioen in principe verminderen met 5% per jaar vervroeging. Dat is de zogenaamde “pensioenmalus”.

Opmerking: zelfstandigen kunnen een vervroegd pensioen krijgen zonder vermindering op voorwaarde dat ze een loopbaan van 44 jaar achter de rug hebben. De bewijslast van de beginjaren van de loopbaan is echter vaak bijzonder moeilijk.

Voor pensioenen die voor het eerst ingaan op 1 januari 2007 (voor vrouwen vanaf 1 januari 2009) is er de nieuwe pensioenmalus van toepassing.

 

 • De pensioenbonus

De pensioenbonus is de verhoging van het rustpensioen voor de zelfstandige die de leeftijd van 62 jaar bereikt heeft of een loopbaan van minstens 44 jaar en tevens zijn beroepsbezigheid voortzet.

De pensioenbonus wordt vanaf 1 januari 2012 toegekend en enkel voor de periodes vanaf 1 januari 2006.

De pensioenbonus bedraagt 156 euro per kwartaal en wordt aangepast aan de index der consumptieprijzen.

Aanvang referteperiode:

 • 1 januari van het jaar waarin men 62 wordt;
 • 1 januari van het jaar waarin uw 44ste loopbaanjaar begint.

 

Wat kan ik doen als zelfstandige?

Kan ik mijn levensstandaard bij pensionering of na een ongeval of een langdurige ziekte behouden?
 

 • Bescherm uzelf:

Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ)

 • Bescherm uw medewerkerks en geef ze een extra motivatie:

Employee Benefits

 

Hebt u interesse? Hier kunt u online offerte aanvragen>>

Wilt u meer informatie krijgen over het pensioen? Neem het contact met ons op!