Turn On Javascript please for correct site working!

TEL  016/820 700
CONTACT

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een onderneming hebt u de controle over (een gedeelte van) de werking van een organisatie of vennootschap. De keerzijde hiervan is dat u tegelijkertijd eveneens de verantwoordelijkheid draagt voor het correct (blijven) functioneren van diezelfde onderneming op een consistente basis.

Juridisch gezien dient de notie ‘bestuurder’ ruim te worden opgevat als diegene die zich daadwerkelijk met het dagelijks bestuur bezighoudt (de facto) of diegene waarbij het dagelijks bestuur in diens taakomschrijving vermeld is (de jura).
Elk van deze bestuurders kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden door een belanghebbende (zoals andere leden uit de organisatie, de vennootschap, een curator, aandeelhouders, klanten en leveranciers, …) of elke derde voor fouten die door uzelf of een andere bestuurder begaan zijn en die de belangen van de organisatie of vennootschap kunnen geschaad hebben.

Degene die u aansprakelijk wil stellen voor de ‘benadeling’ dient wel een fout te kunnen bewijzen en het oorzakelijk verband met de vermeende schade aan te tonen.

De schade waarvan sprake kan voortvloeien uit een aantal daden die een grond verschaffen om u aansprakelijk te kunnen stellen.

Denken we hierbij bijvoorbeeld aan

  • een foutieve toepassing van de alarmbelprocedure,
  • inbreuken tegen de vennootschapswetgeving,
  • onzorgvuldig beheer of het stellen van roekeloze handelingen,
  • tolereren van onbetaalde bedrijfsvoorheffing en BTW,
  • niet-betaalde sociale zekerheidsbijdragen,
  • faillissement wegens grove fout of nalatigheid,

  •  

Samengevat kan het gaan om bestuursfouten, onrechtmatige daden of inbreuken tegen wet- of regelgeving van zowel uzelf als uw collega-bestuurders.

Via de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan u zich indekken tegen de financiële gevolgen van een claim bij een burgerlijke veroordeling enerzijds en het ten laste nemen van procedurekosten (burgerlijk en strafrechtelijk) anderzijds.